Copper 360 pozyskuje 274 miliony rupii wraz z partnerami z High West Capital w celu sfinansowania przejęcia Nama Copper i zwiększenia produkcji

Copper 360 pozyskuje 274 miliony R w drodze zadłużenia i kapitału własnego na sfinansowanie planu przejęcia miedzi Nama i zwiększenia wzrostu produkcji dla kopalni Rietberg.

 

Miedź 360 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej Big Tree Copper Limited)
(spółka zarejestrowana w Republice Południowej Afryki)
Numer rejestracyjny 2021/609755/06
Kod akcji JSE: CPR ISIN: ZAE000318531
(„Copper 360” lub „Spółka”)

Najważniejsze

 • Zabezpieczony kapitał ogółem w wysokości 274 mln R.
 • 189 mln R zostało pozyskane z zadłużenia.
 • 85 mln R zostało pozyskane w drodze emisji nowego kapitału własnego.
 • Nowy kapitał stanowi mniej niż 6% całkowitego wyemitowanego kapitału zakładowego, ale zapewnia prognozę 6,253 ton dodatkowej miedzi metalicznej na lata 2025 i 2026, co stanowi dodatkową prognozowaną sprzedaż na poziomie 1 miliarda R (przy cenie 8,500 USD/t miedzi i kursie wymiany 19 ZAR na USD). .
 • Pozyskany kapitał sfinansuje przejęcie Nama Copper i dodatkowe wydatki inwestycyjne na nowy plan kopalni w Rietberg.
 • Kopalnia, która będzie miała na celu produkcję o 85% większą niż początkowo planowano na giełdzie, a także elektrownia generatorowa.
 • Negocjowane są dalsze zobowiązania w zakresie kapitału własnego i opłat licencyjnych na kwotę kolejnych 50 milionów rupii, co może spowodować wzrost łącznej liczby kapitału do 324 milionów rupii.

Jan Nelson, dyrektor generalny Copper 360, jedynego notowanego na giełdzie producenta miedzi w Republice Południowej Afryki, skomentował; „Nasza zdolność do pozyskiwania dodatkowego kapitału na bardzo trudnych rynkach finansowych, podczas gdy kilku głównych producentów zwalnia pracowników i ogranicza wzrost, jest świadectwem nie tylko wartości, jaką inwestorzy dostrzegają w cenie miedzi, ale także wartości, jaką Copper 360 oferuje wszystkim zainteresowanym stronom. Nasze przejęcie Nama Copper jest obecnie w pełni finansowane, co gwarantuje, że podwoimy naszą produkcję w roku budżetowym 2025. Do lutego 3 r. uruchomimy trzy nowe zakłady przetwórstwa miedzi, a nasza nowa kopalnia miedzi Rieberg zostanie uruchomiona na początku 2025 r. Podsumowując, prognozujemy, że sprzedaż miedzi będzie o 2025 miliard R wyższa niż pierwotnie planowano w momencie notowania, co z łatwością uzasadniało niewielkie rozwodnienie dla akcjonariuszy, ponieważ 1% nowego kapitału jest finansowane długiem.”

„Ustrukturyzowaliśmy kapitał pozyskany za pomocą kilku instrumentów finansowych, co doprowadziło do minimalnego rozwodnienia dla akcjonariuszy i maksymalnej elastyczności dla spółki pod względem terminu i zdolności spłaty oraz stabilności bilansu i marży. Pełne pokrycie bilansu dodatkowymi środkami pieniężnymi gwarantuje, że ryzyko dostawy zostanie ograniczone, a nieprzewidziane zdarzenia sfinansowane. Wiąże się to z bardzo minimalnym rozwodnieniem dla akcjonariuszy i zapewnia Spółce znaczny wzrost i sukces.”

Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym ogłoszeniu nie zostały sprawdzone ani zgłoszone przez osoby zewnętrzne Spółki
audytorzy.

UMOWY

Spółka zabezpieczyła kapitał w wysokości 274 milionów R (dwieście siedemdziesiąt cztery miliony Rand) w celu sfinansowania (a) przejęcia Nama
Miedź (b) zwiększony kapitał wymagany dla kopalni Rietberg, który podwoił się pod względem przewidywanej zdolności produkcyjnej miedzi. The
źródło kapitału jest następujące:

Rodzaj finansowania Kwota (ZAR)
Dług 189 000 000
Kapitał własny 85 000 000
Razem 274 000 000
Kapitał będzie miał następujący wpływ na prognozę produkcji:

Ton miedzi metalicznej rocznie
Rok 2025 Rok 2026 Zmiana procentowa
Prognoza na notowaniu 5 099 6 363 25%
Nowa prognoza (zaaplikowanie kapitału) 9 789 14 778 51%

1. UMOWY POŻYCZKI

Spółka zawarła trzy umowy pożyczek na łączną kwotę 189 milionów R (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów Rand), co podsumowano w poniższej tabeli i szerzej opisano w poniższych sekcjach:

Podmiot Obywatelstwo Podmiot powiązany Kwota pożyczki (ZAR) Spłata
okres (miesiące)
Handa Mining Corporation Kanada Tak 74 000 000 6
Diaruk (Pty) Ltd Republika Południowej Afryki nr 10 000 000 6
Darmane (Pty) Ltd Republika Południowej Afryki Tak 30 000 000 6
High West Capital Partners Singapur Nr 75 000 000 60
Razem 189 000 000

1.4 UMOWA POŻYCZKI HIGH WEST CAPITAL PARTNERS LLC

W dniu 21 listopada 2023 roku Spółka zawarła umowę pożyczki z firmą High West Capital Partners LLC („High West”) prywatną
firmą inwestycyjną, w ramach której High West pożyczy Spółce do 50% aktualnej wartości godziwej 37?720 000 akcji spółki
Company (około 75 milionów R (siedemdziesiąt pięć milionów Rand)). Istotne warunki umowy są następujące:

 • High West może według własnego uznania, ale w porozumieniu z Copper 360, powiadomić Spółkę o zamiarze sfinansowania określonej transzy. Zawiadomienie to będzie miało formę pisemną. Powiadomienie takie będzie zawierać kwotę główną transzy oraz planowaną datę zamknięcia transzy.
 • Zaliczka jakiejkolwiek dodatkowej transzy będzie uzależniona od braku zdarzenia niewykonania zobowiązania lub nierozwiązanego zdarzenia związanego z wyceną.
 • Stosunek wartości kredytu do wartości oraz liczba udziałów strony będą uzgadniane na każdym kolejnym
  transzy.
 • Wszystkie pozostałe kwoty kredytu we wszystkich transzach będą oprocentowane w wysokości 6.75% (sześć i siedemdziesiąt pięć
  centów) rocznie, płatne w ratach kwartalnych.
 • Zabezpieczeniem pożyczki będzie złożenie na rachunku depozytowym 37 720 000 akcji Copper 360 przez akcjonariuszy założycieli (SA
  Hayes, R. Smith, JP Nelson i LAS du Plessis) w zakresie umów pożyczek w formie skryptów na normalnych warunkach handlowych na warunkach rynkowych
  z Copper 360. Jeżeli którakolwiek z zabezpieczonych akcji ulegnie przepadkowi na rzecz High West, Spółka wyemituje taką samą liczbę
  akcji akcjonariuszom założycielom w wysokości liczby umorzonych akcji.

Spółka High West wydała zawiadomienie o zamiarze sfinansowania początkowej transzy w wysokości około 58.9 mln R (pięćdziesiąt osiem i dziewięć milionów Rand), z zastrzeżeniem poniższego Warunku Zawieszającego.

Warunek precedensowy

Przed przekazaniem pożyczki do Copper 360 Spółka musi uzyskać niezbędną zgodę i zgodę Departamentu Nadzoru Finansowego Banku Rezerw Republiki Południowej Afryki w sprawie pożyczki, w tym spłaty kwoty pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami. Złożono wniosek w tej sprawie do First National Bank jako autoryzowanego dealera walut obcych.

21 grudnia 2023
Stellenbosch

KONTAKT: Micel Wilson (micel@copper360.co.za)

Wyznaczony doradca: Bridge Capital Advisors Proprietary Limited

Date: 21-12-2023 11:15:00
Wyprodukowano przez dział JSE SENS. Usługa SENS to usługa rozpowszechniania informacji administrowana przez spółkę JSE Limited („JSE”). JSE nie oświadcza, w sposób wyraźny, dorozumiany ani dorozumiany, nie gwarantuje, ani w żaden sposób nie gwarantuje prawdziwości, dokładności ani kompletności informacji publikowanych w serwisie SENS. JSE, jej kadra kierownicza, pracownicy i agenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za (ani w odniesieniu do) jakichkolwiek bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych lub wynikowych strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju i charakteru, niezależnie od tego, jak powstały, w wyniku korzystania z SENS lub korzystania lub poleganie na informacjach rozpowszechnianych za pośrednictwem SENS.

O High West Capital Partners
W Hongkongu powstała firma High West Capital Partners. Nazwa High West lub Sai Ko Shan to jeden ze szczytów górskich na wyspie Hongkong, z którego roztacza się widok na środkowy Hongkong od północy, zachodni Port Wiktorii i Morze Południowochińskie. Wszystkie integralne punkty handlowe, które mają głęboką historię sukcesu Hongkongu jako światowego epicentrum finansowego.

Kontakt dla mediów
Partnerzy z High West Capital
+ 65 3158 7420
oferty@highwestcapitalpartners.com
pr@highwestcapitalpartners.com
R91, III piętro,
Wieża Eton, aleja Hysan 8.
Causeway Bay, Hongkong
https://highwestcapitalpartners.com/

Natychmiastowa wycena

Wprowadź symbol giełdowy.

Wybierz Giełdę.

Wybierz Typ zabezpieczenia.

Proszę podaj swoje imię.

Proszę podać swoje nazwisko.

Podaj swój numer telefonu.

Podaj swój adres e-mail.

Wprowadź lub wybierz łączną liczbę posiadanych udziałów.

Wprowadź lub wybierz żądaną kwotę pożyczki, której szukasz.

Proszę wybrać Cel pożyczki.

Wybierz, czy jesteś urzędnikiem/dyrektorem.

Spółka High West Capital Partners, LLC może oferować określone informacje wyłącznie osobom będącym „Akredytowanymi inwestorami” i/lub „Kwalifikowanymi klientami”, zgodnie z definicją tych terminów w obowiązujących federalnych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Aby zostać „Inwestorem Akredytowanym” i/lub „Klientem Kwalifikowanym”, musisz spełniać kryteria określone w JEDNEJ LUB WIĘCEJ z następujących kategorii/akapitów o numerach 1-20 poniżej.

Firma High West Capital Partners, LLC nie może udzielić Państwu żadnych informacji dotyczących swoich programów pożyczkowych ani produktów inwestycyjnych, jeśli nie spełnicie Państwo jednego lub więcej z poniższych kryteriów. Ponadto obcokrajowcy, którzy mogą być zwolnieni z obowiązku kwalifikowania się jako inwestor akredytowany w USA, w dalszym ciągu muszą spełniać ustalone kryteria, zgodnie z wewnętrznymi zasadami udzielania pożyczek High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC nie będzie udzielać informacji ani udzielać pożyczek żadnej osobie i/lub podmiotowi, który nie spełnia jednego lub więcej z następujących kryteriów:

1) Osoba fizyczna o wartości netto przekraczającej 1.0 miliona dolarów. Osoba fizyczna (nie podmiot), której majątek netto lub wspólny majątek netto z małżonkiem w momencie zakupu przekracza 1,000,000 XNUMX XNUMX USD. (Przy obliczaniu wartości netto możesz uwzględnić swój kapitał własny w majątku osobistym i nieruchomościach, w tym główne miejsce zamieszkania, środki pieniężne, inwestycje krótkoterminowe, akcje i papiery wartościowe. Uwzględnienie kapitału własnego w majątku osobistym i nieruchomościach powinno opierać się na godziwej wartość rynkowa takiej nieruchomości pomniejszona o dług zabezpieczony taką nieruchomością.)

2) Osoba fizyczna posiadająca roczny dochód wynoszący 200,000 200,000 USD. Osoba fizyczna (nie podmiot), która osiągnęła indywidualny dochód przekraczający XNUMX XNUMX USD w każdym z poprzednich dwóch lat kalendarzowych i ma uzasadnione oczekiwania, że ​​osiągnie ten sam poziom dochodów w roku bieżącym.

3) Osoba fizyczna posiadająca łączny dochód roczny wynoszący 300,000 300,000 USD. Osoba fizyczna (niebędąca osobą prawną), która w każdym z poprzednich dwóch lat kalendarzowych osiągnęła wspólny dochód ze swoim małżonkiem w wysokości przekraczającej XNUMX XNUMX USD i ma uzasadnione oczekiwania, że ​​osiągnie ten sam poziom dochodów w roku bieżącym.

4) Korporacje lub spółki osobowe. Korporacja, spółka osobowa lub podobny podmiot, który posiada aktywa o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów i nie został utworzony w konkretnym celu nabycia udziałów w korporacji lub spółce osobowej.

5) Odwołalne zaufanie. Trust, który może zostać odwołany przez jego fundatorów i którego każdy z fundatorów jest Akredytowanym Inwestorem zgodnie z definicją zawartą w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

6) Nieodwołalne zaufanie. Fundusz powierniczy (inny niż plan ERISA), który (a) nie może zostać odwołany przez jego fundatorów, (b) posiada aktywa o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów, (c) nie został utworzony w konkretnym celu nabycia udziałów oraz (d ) jest kierowany przez osobę posiadającą taką wiedzę i doświadczenie w sprawach finansowych i biznesowych, że osoba ta jest w stanie ocenić zasadność i ryzyko inwestycji w Trust.

7) IRA lub podobny plan świadczeń. Program świadczeń IRA, Keogh lub podobny program świadczeń obejmujący tylko jedną osobę fizyczną będącą Inwestorem Akredytowanym zgodnie z definicją zawartą w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

8) Konto w Programie Świadczeń Pracowniczych Kierowanych przez Uczestnika. Program świadczeń pracowniczych kierowany do uczestnika, inwestujący pod kierunkiem i na rachunek uczestnika będącego inwestorem akredytowanym, zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

9) Inny Plan ERISA. Program świadczeń pracowniczych w rozumieniu tytułu I ustawy ERISA, inny niż program kierowany do uczestników, o sumie aktywów przekraczającej 5 mln USD lub w przypadku którego decyzje inwestycyjne (w tym decyzja o zakupie odsetek) podejmowane są przez bank zarejestrowany doradca inwestycyjny, kasa oszczędnościowo-pożyczkowa lub firma ubezpieczeniowa.

10) Rządowy Program Świadczeń. Plan ustanowiony i utrzymywany przez stan, gminę lub jakąkolwiek agencję stanu lub gminy na rzecz swoich pracowników, którego łączne aktywa przekraczają 5 milionów dolarów.

11) Podmiot non-profit. Organizacja opisana w artykule 501(c)(3) Kodeksu podatkowego, z późniejszymi zmianami, posiadająca aktywa ogółem przekraczające 5 milionów dolarów (w tym fundusze na życie, renty i dożywotnie), jak wynika z najnowszego zbadanego sprawozdania finansowego organizacji .

12) Bank w rozumieniu art. 3 lit. a) pkt 2 Ustawy o papierach wartościowych (działający na własny rachunek lub w charakterze powiernika).

13) Stowarzyszenie oszczędnościowo-pożyczkowe lub podobna instytucja w rozumieniu art. 3 lit. a) pkt 5 lit. A) Ustawy o papierach wartościowych (niezależnie od tego, czy działa na własny rachunek, czy w charakterze powiernika).

14) Makler-dealer zarejestrowany na podstawie ustawy o giełdzie.

15) Zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o papierach wartościowych.

16) „Spółka rozwoju biznesu” w rozumieniu art. 2 lit. a) pkt 48 ustawy o spółkach inwestycyjnych.

17) Spółka inwestycyjna dla małych firm posiadająca licencję zgodnie z sekcją 301 (c) lub (d) ustawy o inwestycjach małych przedsiębiorstw z 1958 r.

18) „Prywatna spółka zajmująca się rozwojem biznesu” w rozumieniu art. 202(a)(22) Ustawy o doradcach.

19) Dyrektor wykonawczy lub dyrektor. Osoba fizyczna będąca członkiem zarządu, dyrektorem lub komplementariuszem Spółki lub Komplementariusza i będąca Inwestorem Akredytowanym zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

20) Podmiot będący w całości własnością Akredytowanych Inwestorów. Korporacja, spółka osobowa, prywatna spółka inwestycyjna lub podobny podmiot, którego każdy właściciel kapitału jest osobą fizyczną będącą Inwestorem Akredytowanym, zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

Przeczytaj powyższą informację i zaznacz poniższe pole, aby kontynuować.

Singapur

+ 65 3105 1295

Tajwan

Już wkrótce!

Hongkong

R91, III piętro,
Wieża Eton, aleja Hysan 8.
Causeway Bay, Hongkong
+ 852 3002 4462

Pokrycie rynku