Jak finansować swoją firmę za pomocą pożyczek zabezpieczonych papierami wartościowymi (wideo)

Transkrypcja

Czy zmagasz się z wyborem odpowiedniego rozwiązania finansowego dla swojej firmy lub kolejnego projektu?

Rozważałeś tradycyjne pożyczki, finansowanie, zabezpieczenia itp. i nie jest to w tej chwili właściwa opcja, zwłaszcza że uwolnienie środków w krótkim czasie może potencjalnie zakłócić Twoją długoterminową strategię inwestycyjną.

Istnieje jednak sposób na uzyskanie dostępu do finansowania przy jednoczesnym utrzymaniu prawidłowego portfela.

Linie kredytowe oparte na papierach wartościowych umożliwiają pożyczkobiorcom takim jak Ty dostęp do środków pieniężnych bez konieczności upłynniania ich portfeli inwestycyjnych.

Twój portfel służy jako zabezpieczenie. Na przykład korzystanie z kwalifikowanych akcji, obligacji lub funduszy, które już posiadasz, pozwala lepiej zabezpieczyć się przed ruchami na rynku.

Fundusze można udostępnić w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych, wystarczy wypełnić i podpisać kilka formularzy online.

Pożyczki zabezpieczone papierami wartościowymi mogą być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz prostego rozwiązania finansowego w perspektywie krótko- i średnioterminowej i chcesz zabezpieczyć swoje aktywa portfelowe jako zabezpieczenie przed zaciągnięciem pożyczki.

Ponadto, jeśli potrzebujesz szybkiego dostępu do środków bez ponoszenia kosztów transakcyjnych, rozumiesz potencjalne korzyści i ryzyko oraz jesteś w stanie spłacić pożyczkę w krótkim terminie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Oto jak to działa.

Podaj nam, które aktywa portfelowe chcesz wykorzystać jako zabezpieczenie.

Maksymalną kwotę, jaką możesz pożyczyć, obliczamy na podstawie aktualnej wartości rynkowej.

Decyzja zostaje podjęta, a środki odblokowane w ciągu kilku dni roboczych.

Korzyści są jasne.

Szybki dostęp do środków. Prosty proces. Obniż stopy procentowe, a będziesz mógł nadal zbierać dywidendy, rozkładając ryzyko.

Jak w przypadku każdego zabezpieczonego instrumentu pożyczkowego, istnieje potencjalne ryzyko.

Na przykład, jeśli wartość Twojego aktywa spadnie, maksymalna kwota może zostać zmniejszona i być może będziesz musiał spłacić część pożyczki.

Finansujemy pożyczki od 75,000 25 do XNUMX milionów dolarów i akceptujemy jako zabezpieczenie aktywa inwestycyjne nieprzeznaczone na emeryturę, w tym akcje, obligacje, fundusze wspólnego inwestowania i fundusze notowane na giełdzie.

Wreszcie, nie są wymagane żadne osobiste sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe ani wnioski papierowe, a Twoja anonimowość pozostaje nienaruszona.

Aby rozpocząć, po prostu wypełnij nasz formularz wniosku o pożyczkę online lub zadzwoń do jednego z naszych pomocnych przedstawicieli.

Otóż ​​to. To takie proste!

Pozwól, aby High West Capital Partners pomógł Ci już dziś w uzyskaniu pożyczki zabezpieczonej papierami wartościowymi!

High West Capital Partners to wiodąca prywatna firma inwestycyjna z siedzibą w Singapurze i Hongkongu. W ciągu ostatnich 20 lat ugruntowała swoją pozycję znaczącej siły w Ameryce Południowej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku, koncentrując się na globalnych finansach strukturalnych i sytuacjach specjalnych. Podstawowym celem firmy jest zapewnienie natychmiastowego finansowania klientom potrzebującym płynności.

O High West Capital Partners
High West Capital Partners zapewnia niestandardowe rozwiązania w zakresie płynności inwestorom instytucjonalnym, funduszom inwestycyjnym, firmom rodzinnym, spółkom notowanym na giełdzie, kadrze kierowniczej i dyrektorom korporacji. Zapewniają innowacyjne struktury finansowania, których konkurenci nie są w stanie zaoferować ze względu na posiadaną pulę kapitału długoterminowego.

Kontakt dla mediów
Partnerzy z High West Capital
+ 852 3002 4462
oferty@highwestcapitalpartners.com
R91, III piętro,
Wieża Eton, aleja Hysan 8.
Causeway Bay, Hongkong

Home

Natychmiastowa wycena

Wprowadź symbol giełdowy.

Wybierz Giełdę.

Wybierz Typ zabezpieczenia.

Proszę podaj swoje imię.

Proszę podać swoje nazwisko.

Podaj swój numer telefonu.

Podaj swój adres e-mail.

Wprowadź lub wybierz łączną liczbę posiadanych udziałów.

Wprowadź lub wybierz żądaną kwotę pożyczki, której szukasz.

Proszę wybrać Cel pożyczki.

Wybierz, czy jesteś urzędnikiem/dyrektorem.

Spółka High West Capital Partners, LLC może oferować określone informacje wyłącznie osobom będącym „Akredytowanymi inwestorami” i/lub „Kwalifikowanymi klientami”, zgodnie z definicją tych terminów w obowiązujących federalnych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Aby zostać „Inwestorem Akredytowanym” i/lub „Klientem Kwalifikowanym”, musisz spełniać kryteria określone w JEDNEJ LUB WIĘCEJ z następujących kategorii/akapitów o numerach 1-20 poniżej.

Firma High West Capital Partners, LLC nie może udzielić Państwu żadnych informacji dotyczących swoich programów pożyczkowych ani produktów inwestycyjnych, jeśli nie spełnicie Państwo jednego lub więcej z poniższych kryteriów. Ponadto obcokrajowcy, którzy mogą być zwolnieni z obowiązku kwalifikowania się jako inwestor akredytowany w USA, w dalszym ciągu muszą spełniać ustalone kryteria, zgodnie z wewnętrznymi zasadami udzielania pożyczek High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC nie będzie udzielać informacji ani udzielać pożyczek żadnej osobie i/lub podmiotowi, który nie spełnia jednego lub więcej z następujących kryteriów:

1) Osoba fizyczna o wartości netto przekraczającej 1.0 miliona dolarów. Osoba fizyczna (nie podmiot), której majątek netto lub wspólny majątek netto z małżonkiem w momencie zakupu przekracza 1,000,000 XNUMX XNUMX USD. (Przy obliczaniu wartości netto możesz uwzględnić swój kapitał własny w majątku osobistym i nieruchomościach, w tym główne miejsce zamieszkania, środki pieniężne, inwestycje krótkoterminowe, akcje i papiery wartościowe. Uwzględnienie kapitału własnego w majątku osobistym i nieruchomościach powinno opierać się na godziwej wartość rynkowa takiej nieruchomości pomniejszona o dług zabezpieczony taką nieruchomością.)

2) Osoba fizyczna posiadająca roczny dochód wynoszący 200,000 200,000 USD. Osoba fizyczna (nie podmiot), która osiągnęła indywidualny dochód przekraczający XNUMX XNUMX USD w każdym z poprzednich dwóch lat kalendarzowych i ma uzasadnione oczekiwania, że ​​osiągnie ten sam poziom dochodów w roku bieżącym.

3) Osoba fizyczna posiadająca łączny dochód roczny wynoszący 300,000 300,000 USD. Osoba fizyczna (niebędąca osobą prawną), która w każdym z poprzednich dwóch lat kalendarzowych osiągnęła wspólny dochód ze swoim małżonkiem w wysokości przekraczającej XNUMX XNUMX USD i ma uzasadnione oczekiwania, że ​​osiągnie ten sam poziom dochodów w roku bieżącym.

4) Korporacje lub spółki osobowe. Korporacja, spółka osobowa lub podobny podmiot, który posiada aktywa o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów i nie został utworzony w konkretnym celu nabycia udziałów w korporacji lub spółce osobowej.

5) Odwołalne zaufanie. Trust, który może zostać odwołany przez jego fundatorów i którego każdy z fundatorów jest Akredytowanym Inwestorem zgodnie z definicją zawartą w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

6) Nieodwołalne zaufanie. Fundusz powierniczy (inny niż plan ERISA), który (a) nie może zostać odwołany przez jego fundatorów, (b) posiada aktywa o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów, (c) nie został utworzony w konkretnym celu nabycia udziałów oraz (d ) jest kierowany przez osobę posiadającą taką wiedzę i doświadczenie w sprawach finansowych i biznesowych, że osoba ta jest w stanie ocenić zasadność i ryzyko inwestycji w Trust.

7) IRA lub podobny plan świadczeń. Program świadczeń IRA, Keogh lub podobny program świadczeń obejmujący tylko jedną osobę fizyczną będącą Inwestorem Akredytowanym zgodnie z definicją zawartą w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

8) Konto w Programie Świadczeń Pracowniczych Kierowanych przez Uczestnika. Program świadczeń pracowniczych kierowany do uczestnika, inwestujący pod kierunkiem i na rachunek uczestnika będącego inwestorem akredytowanym, zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

9) Inny Plan ERISA. Program świadczeń pracowniczych w rozumieniu tytułu I ustawy ERISA, inny niż program kierowany do uczestników, o sumie aktywów przekraczającej 5 mln USD lub w przypadku którego decyzje inwestycyjne (w tym decyzja o zakupie odsetek) podejmowane są przez bank zarejestrowany doradca inwestycyjny, kasa oszczędnościowo-pożyczkowa lub firma ubezpieczeniowa.

10) Rządowy Program Świadczeń. Plan ustanowiony i utrzymywany przez stan, gminę lub jakąkolwiek agencję stanu lub gminy na rzecz swoich pracowników, którego łączne aktywa przekraczają 5 milionów dolarów.

11) Podmiot non-profit. Organizacja opisana w artykule 501(c)(3) Kodeksu podatkowego, z późniejszymi zmianami, posiadająca aktywa ogółem przekraczające 5 milionów dolarów (w tym fundusze na życie, renty i dożywotnie), jak wynika z najnowszego zbadanego sprawozdania finansowego organizacji .

12) Bank w rozumieniu art. 3 lit. a) pkt 2 Ustawy o papierach wartościowych (działający na własny rachunek lub w charakterze powiernika).

13) Stowarzyszenie oszczędnościowo-pożyczkowe lub podobna instytucja w rozumieniu art. 3 lit. a) pkt 5 lit. A) Ustawy o papierach wartościowych (niezależnie od tego, czy działa na własny rachunek, czy w charakterze powiernika).

14) Makler-dealer zarejestrowany na podstawie ustawy o giełdzie.

15) Zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o papierach wartościowych.

16) „Spółka rozwoju biznesu” w rozumieniu art. 2 lit. a) pkt 48 ustawy o spółkach inwestycyjnych.

17) Spółka inwestycyjna dla małych firm posiadająca licencję zgodnie z sekcją 301 (c) lub (d) ustawy o inwestycjach małych przedsiębiorstw z 1958 r.

18) „Prywatna spółka zajmująca się rozwojem biznesu” w rozumieniu art. 202(a)(22) Ustawy o doradcach.

19) Dyrektor wykonawczy lub dyrektor. Osoba fizyczna będąca członkiem zarządu, dyrektorem lub komplementariuszem Spółki lub Komplementariusza i będąca Inwestorem Akredytowanym zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

20) Podmiot będący w całości własnością Akredytowanych Inwestorów. Korporacja, spółka osobowa, prywatna spółka inwestycyjna lub podobny podmiot, którego każdy właściciel kapitału jest osobą fizyczną będącą Inwestorem Akredytowanym, zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

Przeczytaj powyższą informację i zaznacz poniższe pole, aby kontynuować.

Singapur

+ 65 3105 1295

Tajwan

Już wkrótce!

Hongkong

R91, III piętro,
Wieża Eton, aleja Hysan 8.
Causeway Bay, Hongkong
+ 852 3002 4462

Pokrycie rynku