Partnerzy High West Capital ogłosili dzisiaj swoje plany dalszego rozwoju rozwiązań w zakresie strukturyzowanej płynności oferowanych inwestorom w Pakistanie

Przez High West Capital Partners
5 stycznia 2022 r

Karaczi, Pakistan –(BUSINESS WIRE)– Partnerzy z High West Capital ogłosiły dzisiaj swoje plany dalszego rozwijania rozwiązań w zakresie płynności strukturalnej oferowanych inwestorom w Pakistanie, zanim oczekuje się dalszego wzrostu stóp procentowych.

Połączenia Giełda Pakistańska (PSE) to jedna z największych giełd wśród głównych rynków granicznych, której kapitalizacja rynkowa wynosi 49 miliardów dolarów według stanu na grudzień 2021 r. Wzrost gospodarczy w 2021 r. utrzymuje się na stałym poziomie i oczekuje się, że będzie nadal rosnąć w roku finansowym 2022. Chociaż handel ze Stanami Zjednoczonymi osiągnął w zeszłym roku rekordowy poziom, pozostając największym kierunkiem eksportu Pakistanu, ogólne inwestycje zagraniczne pozostają słabe. Presja cenowa wygląda na długotrwałą, stwarzając poważne ryzyko związane z podwyższoną inflacją. W odpowiedzi SBP ogłosił podniesienie stóp procentowych na swoim ostatnim posiedzeniu dotyczącym polityki pieniężnej i oczekuje dalszych podwyżek stóp procentowych w nadchodzących latach.

Partnerzy z High West Capital planuje przeznaczyć dla regionu inwestycję o wartości ponad 100 mln dolarów w 2022 roku. Partnerzy z High West Capital pozycjonuje się jako jeden z czołowych pożyczkodawców w regionie oferujący dostęp do taniego finansowania na konkurencyjnych warunkach.

Partnerzy z High West CapitalStrukturyzowane rozwiązania w zakresie płynności będą dostępne dla inwestorów instytucjonalnych posiadających kwalifikujące się papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje, warranty, fundusze powiernicze zajmujące się inwestycjami w nieruchomości i fundusze notowane na giełdzie. Partnerzy z High West Capital udostępnia kapitał osobom zajmującym wysoce skoncentrowane pozycje w spółkach notowanych na giełdzie, a także współpracuje bezpośrednio ze spółkami notowanymi na giełdzie.

Partnerzy z High West Capital współpracuje z klientami w celu ustrukturyzowania rozwiązań kapitałowych, które będą odpowiadać ich celom i wytycznym inwestycyjnym. Jesteśmy zawsze na bieżąco ze stale zmieniającymi się warunkami gospodarczymi na całym świecie i rozumiemy złożoność dzisiejszych rynków. Dlatego Partnerzy z High West Capital jest w stanie skutecznie konstruować elastyczne rozwiązania finansowe dla klientów, aby poruszać się po wszystkich horyzontach i tworzyć stabilne, długoterminowe warunki wzrostu. Nasze połączone doświadczenie zarządów w całej branży i w regionie pozwala nam na ścisłą współpracę z zarządem i akcjonariuszami, aby pomóc osiągnąć ich cele.

Kontakt aby uzyskać więcej informacji lub uzyskać natychmiastowy cytat.

O High West Capital Partners

High West Capital Partners to prywatna firma inwestycyjna skoncentrowana na globalnych sytuacjach kryzysowych, specjalnych sytuacjach, które obejmują finansowanie strukturalne i ponad 20 rynków od Ameryki Południowej po Europę i region Azji i Pacyfiku. Głównym celem firmy jest zapewnienie natychmiastowego finansowania pożyczkobiorcom, którzy potrzebują płynności. High West Capital Partners jest w stanie zarządzać ryzykiem nieodłącznie związanym z dzisiejszymi rynkami kapitałowymi i zwiększać wartość naszych inwestycji na rynkach globalnych iw wielu sektorach, w oparciu o unikalne połączenie doświadczenia na rynkach finansowych i własnych modeli algorytmicznych.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty ani zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiejkolwiek porady inwestycyjnej lub inwestycyjnej. jest świadczone na podstawie tego, że masz możliwość dokonania własnej niezależnej oceny ryzyka finansowego, rynkowego, prawnego, regulacyjnego, kredytowego, podatkowego i księgowego oraz konsekwencji związanych z transakcją i jej przydatności dla Twoich celów oraz, w dozwolonym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, High West nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Natychmiastowa wycena

Wprowadź symbol giełdowy.

Wybierz Giełdę.

Wybierz Typ zabezpieczenia.

Proszę podaj swoje imię.

Proszę podać swoje nazwisko.

Podaj swój numer telefonu.

Podaj swój adres e-mail.

Wprowadź lub wybierz łączną liczbę posiadanych udziałów.

Wprowadź lub wybierz żądaną kwotę pożyczki, której szukasz.

Proszę wybrać Cel pożyczki.

Wybierz, czy jesteś urzędnikiem/dyrektorem.

Spółka High West Capital Partners, LLC może oferować określone informacje wyłącznie osobom będącym „Akredytowanymi inwestorami” i/lub „Kwalifikowanymi klientami”, zgodnie z definicją tych terminów w obowiązujących federalnych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Aby zostać „Inwestorem Akredytowanym” i/lub „Klientem Kwalifikowanym”, musisz spełniać kryteria określone w JEDNEJ LUB WIĘCEJ z następujących kategorii/akapitów o numerach 1-20 poniżej.

Firma High West Capital Partners, LLC nie może udzielić Państwu żadnych informacji dotyczących swoich programów pożyczkowych ani produktów inwestycyjnych, jeśli nie spełnicie Państwo jednego lub więcej z poniższych kryteriów. Ponadto obcokrajowcy, którzy mogą być zwolnieni z obowiązku kwalifikowania się jako inwestor akredytowany w USA, w dalszym ciągu muszą spełniać ustalone kryteria, zgodnie z wewnętrznymi zasadami udzielania pożyczek High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC nie będzie udzielać informacji ani udzielać pożyczek żadnej osobie i/lub podmiotowi, który nie spełnia jednego lub więcej z następujących kryteriów:

1) Osoba fizyczna o wartości netto przekraczającej 1.0 miliona dolarów. Osoba fizyczna (nie podmiot), której majątek netto lub wspólny majątek netto z małżonkiem w momencie zakupu przekracza 1,000,000 XNUMX XNUMX USD. (Przy obliczaniu wartości netto możesz uwzględnić swój kapitał własny w majątku osobistym i nieruchomościach, w tym główne miejsce zamieszkania, środki pieniężne, inwestycje krótkoterminowe, akcje i papiery wartościowe. Uwzględnienie kapitału własnego w majątku osobistym i nieruchomościach powinno opierać się na godziwej wartość rynkowa takiej nieruchomości pomniejszona o dług zabezpieczony taką nieruchomością.)

2) Osoba fizyczna posiadająca roczny dochód wynoszący 200,000 200,000 USD. Osoba fizyczna (nie podmiot), która osiągnęła indywidualny dochód przekraczający XNUMX XNUMX USD w każdym z poprzednich dwóch lat kalendarzowych i ma uzasadnione oczekiwania, że ​​osiągnie ten sam poziom dochodów w roku bieżącym.

3) Osoba fizyczna posiadająca łączny dochód roczny wynoszący 300,000 300,000 USD. Osoba fizyczna (niebędąca osobą prawną), która w każdym z poprzednich dwóch lat kalendarzowych osiągnęła wspólny dochód ze swoim małżonkiem w wysokości przekraczającej XNUMX XNUMX USD i ma uzasadnione oczekiwania, że ​​osiągnie ten sam poziom dochodów w roku bieżącym.

4) Korporacje lub spółki osobowe. Korporacja, spółka osobowa lub podobny podmiot, który posiada aktywa o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów i nie został utworzony w konkretnym celu nabycia udziałów w korporacji lub spółce osobowej.

5) Odwołalne zaufanie. Trust, który może zostać odwołany przez jego fundatorów i którego każdy z fundatorów jest Akredytowanym Inwestorem zgodnie z definicją zawartą w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

6) Nieodwołalne zaufanie. Fundusz powierniczy (inny niż plan ERISA), który (a) nie może zostać odwołany przez jego fundatorów, (b) posiada aktywa o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów, (c) nie został utworzony w konkretnym celu nabycia udziałów oraz (d ) jest kierowany przez osobę posiadającą taką wiedzę i doświadczenie w sprawach finansowych i biznesowych, że osoba ta jest w stanie ocenić zasadność i ryzyko inwestycji w Trust.

7) IRA lub podobny plan świadczeń. Program świadczeń IRA, Keogh lub podobny program świadczeń obejmujący tylko jedną osobę fizyczną będącą Inwestorem Akredytowanym zgodnie z definicją zawartą w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

8) Konto w Programie Świadczeń Pracowniczych Kierowanych przez Uczestnika. Program świadczeń pracowniczych kierowany do uczestnika, inwestujący pod kierunkiem i na rachunek uczestnika będącego inwestorem akredytowanym, zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie pozostałych kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

9) Inny Plan ERISA. Program świadczeń pracowniczych w rozumieniu tytułu I ustawy ERISA, inny niż program kierowany do uczestników, o sumie aktywów przekraczającej 5 mln USD lub w przypadku którego decyzje inwestycyjne (w tym decyzja o zakupie odsetek) podejmowane są przez bank zarejestrowany doradca inwestycyjny, kasa oszczędnościowo-pożyczkowa lub firma ubezpieczeniowa.

10) Rządowy Program Świadczeń. Plan ustanowiony i utrzymywany przez stan, gminę lub jakąkolwiek agencję stanu lub gminy na rzecz swoich pracowników, którego łączne aktywa przekraczają 5 milionów dolarów.

11) Podmiot non-profit. Organizacja opisana w artykule 501(c)(3) Kodeksu podatkowego, z późniejszymi zmianami, posiadająca aktywa ogółem przekraczające 5 milionów dolarów (w tym fundusze na życie, renty i dożywotnie), jak wynika z najnowszego zbadanego sprawozdania finansowego organizacji .

12) Bank w rozumieniu art. 3 lit. a) pkt 2 Ustawy o papierach wartościowych (działający na własny rachunek lub w charakterze powiernika).

13) Stowarzyszenie oszczędnościowo-pożyczkowe lub podobna instytucja w rozumieniu art. 3 lit. a) pkt 5 lit. A) Ustawy o papierach wartościowych (niezależnie od tego, czy działa na własny rachunek, czy w charakterze powiernika).

14) Makler-dealer zarejestrowany na podstawie ustawy o giełdzie.

15) Zakład ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o papierach wartościowych.

16) „Spółka rozwoju biznesu” w rozumieniu art. 2 lit. a) pkt 48 ustawy o spółkach inwestycyjnych.

17) Spółka inwestycyjna dla małych firm posiadająca licencję zgodnie z sekcją 301 (c) lub (d) ustawy o inwestycjach małych przedsiębiorstw z 1958 r.

18) „Prywatna spółka zajmująca się rozwojem biznesu” w rozumieniu art. 202(a)(22) Ustawy o doradcach.

19) Dyrektor wykonawczy lub dyrektor. Osoba fizyczna będąca członkiem zarządu, dyrektorem lub komplementariuszem Spółki lub Komplementariusza i będąca Inwestorem Akredytowanym zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

20) Podmiot będący w całości własnością Akredytowanych Inwestorów. Korporacja, spółka osobowa, prywatna spółka inwestycyjna lub podobny podmiot, którego każdy właściciel kapitału jest osobą fizyczną będącą Inwestorem Akredytowanym, zgodnie z definicją tego terminu w jednej lub większej liczbie kategorii/akapitów wymienionych w niniejszym dokumencie.

Przeczytaj powyższą informację i zaznacz poniższe pole, aby kontynuować.

Singapur

+ 65 3105 1295

Tajwan

Już wkrótce!

Hongkong

R91, III piętro,
Wieża Eton, aleja Hysan 8.
Causeway Bay, Hongkong
+ 852 3002 4462

Pokrycie rynku